پیگیری سفارشات

پیگیری سفارشات

برای پیگیری مرسوله پستی، ابتدا نام خود را در لیست زیر جستجو و پیدا کنید. سپس کد رهگیری مقابل نام خود را یادداشت و از طریق “سامانه رهگیری مرسولات پستی” اقدام به پیگیری فرمایید.

 

 

رهگیری مرسولات پستی

پیگیری سفارشات

برای پیگیری مرسوله پستی، ابتدا نام خود را در لیست زیر جستجو و پیدا کنید.

رهگیری مرسولات پستی

سپس کد رهگیری مقابل نام خود را یادداشت و از طریق “سامانه رهگیری مرسولات پستی” اقدام به پیگیری فرمایید.